NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2019

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w  Czarnocinie

97-318 Czarnocin, ul. Główna 140

 

                          NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

Stanowisko – młodszy bibliotekarz

Czas pracy – 3/4 etat

Planowane zatrudnienie od  21.01.2019 roku.

Miejsce pracy: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNOCINIE

 Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie bibliotekarskie  lub średnie (gotowość do podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim),

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

– predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).

 

Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych,

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,

– łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

– mile widziany będzie staż pracy w instytucji kultury,

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

–  ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

– ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,

– udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,

– diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,

– organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych.

–  prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów

– obsługa Czytelni Internetowej,

– organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa

– udział w inwentaryzacji zbiorów

–  sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV), podanie o przyjęcie do pracy

– kopie świadectw pracy

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

– kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie,   97-318 Czarnocin, ul. Główna 140, w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2019 r. (do godz. 12.00). Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 Uwagi końcowe:

– W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

– Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

– Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

 

 

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

Milena Dzięcielewska

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu: realizacji procesu rekrutacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie, ul. Główna 140, 97-318 Czarnocin, adres e-mail: biblioteka@czarnocin.pl
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.biblioteka@czarnocin.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.
 1. Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
 1. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
 2. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-03
Data publikacji:2019-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:1331