Symbole - Herb i Flaga Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Barwy i symbole Gminy Czarnocin

13 marca 2024

Herbem Gminy Czarnocin jest w polu błękitnym lilia srebrna (biała) nad dwoma złotowłosymi aniołami zwróconymi ku sobie w geście adoracji.

 

Flagą Gminy Czarnocin jest płat tkaniny barwy niebieskiej. Pośrodku płata umieszczono godło herbowe Gminy Czarnocin.

 

Pieczęcią urzędową Gminy Czarnocin jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, z godłem herbowym Gminy Czarnocin w polu i napisem: GMINA CZARNOCIN w legendzie otokowej.

 

Barwami Gminy Czarnocin są kolory: biały, niebieski i żółty.

Tablicą urzędową gminy jest owal, o rozmiarach: wysokość 500 mm, szerokość 400 mm z herbem Gminy w środku, otoczony barwami gminy.

Herb, flaga i pieczęć urzędowa Gminy Czarnocin są znakami prawnie chronionymi.

Autor herbu, flagi i pieczęci:            Andrzej Kupski

Podstawa prawna:

 1. Symbole Gminy Czarnocin zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Czarnocin Nr LIII/378/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 5963 z dnia 19 lipca 2023 r.),
 2. Uchwała nr 40-2100/O/2023 Komisji Heraldycznej z dnia 26 maja 2023 r.,
 3. Opinia pozytywna Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  nr DAP-WN.73.9.2023 z dnia 1 czerwca 2023r.

  REGULAMIN UŻYWANIA HERBU GMINY CZARNOCIN

  Herb Gminy Czarnocin w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach samorządowych gminy. Prezentacje herbu gminy muszą być staranne, estetyczne i godne.

  1. Herb Gminy Czarnocin - obok flagi - jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.
  2. Herb umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach, należących do samorządowych władz Gminy Czarnocin. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje Wójtowi i Radzie Gminy oraz podległym im instytucjom.
  3. Herb umieszczany jest z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania.
  4. Herb umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
  5. Herb umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych Gminy.
  6. Godło herbowe umieszczone jest na fladze Gminy Czarnocin.
  7. Herb umieszczany jest na owalnej tablicy urzędowej Gminy Czarnocin.
  8. Herb umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin.
  9. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych, prowadzonych przez agendy Gminy, działające z upoważnienia Wójta.
  10. Użycie herbu przez instytucje, działające poza strukturami Gminy Czarnocin, także przez organizacje społeczne - zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych - może nastąpić tylko za zgodą Wójta.

   

  REGULAMIN UŻYWANIA FLAGI I BARW GMINY CZARNOCIN

  Flaga Gminy Czarnocin w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach samorządowych gminy. Należy troszczyć się, aby jej prezentacje były staranne, estetyczne i godne.

  1. Flaga Gminy Czarnocin jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty terytorialnej. Jest - obok herbu gminy - najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.
  2. Flaga współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Gminy oraz gabinetów Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
  3. Flagę Gminy podnosi się z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych na budynkach lub przed budynkami, będącymi siedzibą samorządowych władz gminnych oraz w miejscach publicznych, wskazanych przez władze Gminy.
  4. Flagę Gminy w dni powszednie podnosi się na budynkach władz gminnych.
  5. Flaga Gminy może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli pozostaje dłużej, musi być dobrze oświetlona.
  6. Flaga nie może dotykać podłoża.
  7. W dniach żałoby, ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne, należy:
   a) rano podnieść flagę na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości masztu,
   b) wieczorem podnieść chorągiew do szczytu masztu, a następnie powoli opuszczać na dół,

  c ) jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym, należy przewiązać ją czarną wstęgą.

  1. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.
  2. W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
   a) kolejność powinna odpowiadać hierarchii - państwowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, służbowa, inne (np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa),
   b) wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze fladze gospodarza,
   c) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu,
   d) wszystkie flagi musza mieć jednakową szerokość,
   e) szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu oraz nie może być większa niż 1/4 wysokości masztu; szerokość flagi na maszcie skośnym nie może być mniejsza niż 1/3 długości masztu oraz nie może być większa niż 1/2 długości masztu.

  10.Flaga podniesiona musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona. Flagę zużytą należy ceremonialnie spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.

  1. Barwy Gminy Czarnocin tworzą otok tablicy samorządowej.
  2. Barwy Gminy Czarnocin mogą być wykorzystane do komponowania oprawy plastycznej uroczystości organizowanych przez Gminę.

  REGULAMIN UŻYCIA OKRĄGŁEJ PIECZĘCI URZĘDOWEJ Z HERBEM GMINY

  CZARNOCIN

  1. Dysponentem okrągłej pieczęci urzędowej z herbem Gminy Czarnocin (dalej zwanej pieczęcią herbową), są samorządowe władze lokalnej wspólnoty.
  2. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Czarnocin mogą znajdować się: tłok pieczętny do odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłok pieczętny do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze.
  3. Okrągła pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych Gminy.
  4. Odciski okrągłej pieczęci herbowej służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów, wydawanych przez władze samorządowe Gminy,
   a do takich należą: uchwały Rady Gminy, dyplomy i nominacje oraz umowy międzyregionalne.
  5. Zgodę na odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej - zgodnie z zakresem uprawnień - wydaje Wójt lub Rada Gminy.
  6. Odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej pod dokumentem kończy cykl kancelaryjnych prac nad dokumentem, jest poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej kontroli czystopisu i razem z podpisem Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
  7. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
  8. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
  9. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną w wosku umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszcze, przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy.
  10. Miejscem ceremonialnego przechowywania i eksponowania okrągłej pieczęci herbowej jest gabinet Wójta.

   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-06
Data publikacji:2024-03-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Bartłomiej Ostalak
Liczba odwiedzin:440