Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Gmina Czarnocin

Gmina Czarnocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Czarnocin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Materiały multimedialne nie posiadają audio deskrypcji
 • Część materiałów graficznych nie posiada opisów alternatywnych
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Popek.
 • E-mail: a.popek@czarnocin.pl
 • Telefon: 446165169

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Czarnocin
 • Adres: ul. Główna 142
  97-318 Czarnocin
 • E-mail: urzadgminy@czarnocin.pl
 • Telefon: 446165169

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Czarnocin mieści się w dwóch budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku głównego znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku, przy którym zamontowana jest poręcz. Do drugiego budynku można dojechać, wąskim chodnikiem. Przy głównym budynku Urzędu Gminy jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczenia. Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-31
Data publikacji:2022-03-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Bartłomiej Ostalak
Liczba odwiedzin:2424