Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.

3 czerwca 2019

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.) oraz § 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) Wójt Gminy Czarnocin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.

 

Nr działki

Pow.

( ha)

Nr księgi

wieczystej

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 Cena

wywoławcza

 brutto ( zł )

Wadium

w zł

1.

 1453/3

0,0322 ha

PT1P /00052991/8

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Gmina Czarnocin obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki natomiast  przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN/U- zabudowy mieszkalno-usługowej.

  25 296,18 zł

1 500,00 zł

2.

1453/4

0,8180 ha

PT1P /00052991/8

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. Na terenie działki przebiega sieć kanalizacyjna, co wiązało się będzie z ustanowieniem służebności przesyłu.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Gmina Czarnocin obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki natomiast  przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN/U- zabudowy mieszkalno-usługowej.

72 059,55 zł

4 000,00 zł

3.

1453/6

0,8180 ha

PT1P /00052991/8

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Gmina Czarnocin obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki natomiast  przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN/U- zabudowy mieszkalno-usługowej.

72 522,03 zł

4 000,00zł

4.

1453/7

0,8180 ha

PT1P /00052991/8

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Gmina Czarnocin obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki natomiast  przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN/U- zabudowy mieszkalno-usługowej.

72 522,03 zł

4 000,00zł

5.

1453/8

0,8180 ha

PT1P /00052991/8

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne.

W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Gmina Czarnocin obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki natomiast  przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN/U- zabudowy mieszkalno-usługowej.

72 522,03 zł

4 000,00zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 04 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 10oo pok. Nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142. Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia 01 lipca 2019 roku włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy Czarnocin bądź pod numerem telefonu
44 616-51-69, a także na stronie internetowej http://czarnocin.bip.gov.pl/

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.

Czarnocin, dnia 03.06.2019r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-03
Data publikacji:2019-06-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:551