Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018

29 grudnia 2017

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie  art. 11 ust. 1,  ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909)

Wójt Gminy Czarnocin

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na wykonanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarnocin w roku 2018 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

 1. Rodzaje i formy realizacji zadania w zakresie:

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.000,00 zł, w tym:

-Piłka Nożna – 26.000,00 zł

-Piłka Siatkowa – 3000.00, zł

-Tenis Ziemny, Tenis Stołowy, Pływanie - 11.500,00 zł             

-Lekka Atletyka, Strzelectwo, Turystyka, Piłka Ręczna, Piłka  Koszykowa – 9.500,00 zł

Zadania, o których mowa mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Czarnocin, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
 2. b) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
 3. c) popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
 4. d) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

2.Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 5.500,00 zł

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) organizacja wypoczynku wyjazdowego oraz stacjonarnego dla dzieci i młodzieży;
 2. b) organizacja czasu wolnego;

3.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.500,00 zł, w tym:

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie i organizację imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy – 7. 000,00 zł
 2. b) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem tradycji i twórczości ludowej – 3.500,00 zł

4.Turystyki i krajoznawstwa – 4.000,00 zł

Zadanie, o którym mowa może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 2. b) organizacja Zlotów, rajdów, konkursów wiedzy i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych terenów Gminy Czarnocin
 3. c) popularyzacja działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 4. d) wydawnictwa promujące Gminę w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

1.W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

2.Kwota dotacji Gminy Czarnocin dla jednej oferty nie może przekroczyć 95% ogólnych kosztów zadania ujętych w ofercie.

3.W ofercie należy wykazać co najmniej 5% środków własnych (finansowych lub niefinansowych), pozyskanych z innych źródeł niż budżet Gminy na realizację zleconego zadania.

4.Kwota może ulec zmianie w przypadku:

 1. Zasady przyznawania dotacji przez Gminę Czarnocin w roku 2018.

1.Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

2.Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań publicznych związanych                            z wykonywaniem zadań Gminy.

4.Zalecane jest, aby środki z dotacji były przeznaczone w min.40% na pokrycie kosztów rzeczowych lecz nie powinny przekroczyć 60% dotacji.

5.Dotacja nie może być przeznaczona na: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia zaliczanego do środków trwałych, zakupy przeznaczone na remonty budynków, wydatki dokonane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zapłatę odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na stowarzyszenie, zobowiązań stowarzyszenia, zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy dotacyjnej,

6.Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna być innowacyjna oraz nie pokrywająca się z zadaniami realizowanymi przez Gminę Czarnocin.

7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.Wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego dokonuje Wójt na podstawie opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta.

9.W wyniku oceny merytorycznej uzyskanie punktów poniżej minimum tj. 12 pkt. oferta nie podlega rekomendacji o dofinansowanie.

10.W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na to zadanie środków finansowych dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż  wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent składa zaktualizowany stosownie do przyznanej dotacji kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy lub rezygnuje z jego realizacji.

11.Wójt Gminy Czarnocin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w podpisanej umowie.
 2. Dotacja przyznana na 2018 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.
 5. Przygotowanie oferty konkursowej.

1.Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie informacje oraz sporządzona zgodnie       z wzorem, zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300).

2.Formularze ofert  można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnocin, ul. Główna 142, pok. 9 lub pobrać ze strony internetowej http://czarnocin.bip.gov.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/

3.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie http://czarnocin.pl/ oraz pod numerem telefonu 44 616 51 69.

4.Wymagane załączniki do oferty, które należy składać w formie oryginałów lub poświadczonych kserokopii:

5.W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

6.Oferta powinna zawierać szczegółowe dane podmiotu składającego ofertę, informację
o sposobach i formach realizacji zadań określonych w niniejszym postępowaniu konkursowym wraz z wyszczególnieniem jednostkowych kosztów ich realizacji.

7.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zadania ponosi organizator.

 1. Termin składania ofert

1.Termin składania ofert upływa z dniem 22 stycznia 2018 r., do godziny 15.00.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową brana będzie pod uwagę data dostarczenia do Urzędu Gminy Czarnocin. Oferty, które wpłyną po terminie  nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem nazwy zadania, którego oferta dotyczy w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142.
 2. Rozpatrzenie ofert i podpisanie umowy nastąpi w ciągu 30 dniu od daty wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, jako końcowy termin składania ofert. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym zlecono zadania i przyznano dotacje zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

KARTA OCENY FORMALNEJ

1. Nazwa zadania określonego w konkursie

 

2. Tytuł zadania

 

3. Nazwa organizacji

 

Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji

TAK

NIE

UWAGI

1. Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką o której mowa w art.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego

 

 

 

2. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

 

 

3. Oferta złożona na druku zgodnym z ogłoszeniem

 

 

 

4. Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z KRS lub wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta

 

 

 

5.Odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 

 

 

6.Aktualny statut organizacji

 

 

 

         

Oferta spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych (niepotrzebne skreślić)

Jeżeli oferta nie spełni oceny formalnej nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Podpisy Komisji Konkursowej:……………………………………….

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

Karta oceny merytorycznej

Lp.

Kryteria oceny projektu

Ilość punktów

Przyznana ilość punktów

Uzasadnienie obniżonej punktacji

1.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju

1/0

 

 

2.

Prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu

1/0

 

 

3.

Wkład rzeczowy: baza lokalowa, sprzęt, materiały – adekwatnie do charakteru zadania 0-2 p.

2 - 0

 

 

4.

Wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

Min. 5 % całkowitych kosztów zadania – 1 p.

Min. 10% całkowitych kosztów zadania – 2 p.

Min. 15% całkowitych kosztów zadania – 3 p.

3-0

 

 

5.

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

Min. 5 % całkowitych kosztów zadania – 1 p.

Min. 10% całkowitych kosztów zadania – 2 p.

Min. 15% całkowitych kosztów zadania – 3 p.

3-0

 

 

6.

Ocena kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3-0

 

 

7.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego:

- wskazanie kwestii problemowych, na które odpowiada zadanie – 0-2 p.

- zasadność celu głównego lub/i celów szczegółowych – 0-2 p.

4-0

 

 

8.

Zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców:

- określenie przewidywanej liczby odbiorców:

1 sołectwo – 1p.

3 sołectwa – 3 p.

5 sołectw – 5 p.

Powyżej – 7 p.

- sposób promocji i upowszechniania informacji o realizacji zadania wśród mieszkańców- 2 p.

9-0

 

 

9.

Ocena wkładu realizacji projektu w działania promocyjne gminy -0-2 p.

2-0

 

 

Suma (max.28, poniżej 12 pkt. oferta zostanie odrzucona)

 

 

 

 1. Wiarygodność finansową podmiotu można ocenić pozytywnie na podstawie złożonych dokumentów i dotychczasowej współpracy z Gminą Czarnocin, w tym realizacji zleconych dotychczas zadań.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Gmina Czarnocin – Urząd Gminy Czarnocin, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Informacja dodatkowa

W 2017 r. z budżetu Gminy Czarnocin realizowano następujące zadania publiczne w zakresie:

-Piłka Nożna – 26.000,00 zł,

-Piłka Siatkowa, Tenis Ziemny, Tenis Stołowy, Pływanie – 10.500,00 zł,

-Lekka Atletyka, Strzelectwo, Turystyka, Piłka Ręczna, Piłka  Koszykowa – 8.500,00 zł;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-29
Data publikacji:2017-12-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:2021