OSTATNIA SESJA RADY GMINY CZARNOCIN W 2017 ROKU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 było głównym punktem XXXIII Sesji Rady Gminy Czarnocin. Nowy uchwalony budżet gminy na rok 2018 to kwota 21 749 000 zł  a dużą część tej kwoty stanowić będą wydatki inwestycyjne. Projekt uchwały został przygotowany przez Wójta Romana Miksę we współpracy z Skarbnikiem Krystyną Lulą i pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie komisje Rady Gminy Czarnocin.

Na co mogą liczyć mieszkańcy gminy Czarnocin w 2018r.

Główne zadania zaplanowane w ramach budżetu do realizacji w 2018 roku to m.in.: przebudowa drogi powiatowej Nr 1506E w miejscowości Zamość, budowa targowiska gminnego w Czarnocinie,  budowa kanalizacji w miejscowości Biskupia Wola (Żabieniec i Cztery Chałupy), budowa wodociągu w Kalskiej Woli, rozpoczęcie budowy przedszkola w Czarnocinie, budowa miejsc rekreacji w Dalkowie, Czarnocinie i Biskupiej Woli, rozbudowa oświetlenia w Szynczycach,   przebudowa i modernizacja sali OSP w Woli Kutowej.  Wspólnie z Powiatem Piotrkowskim planowana jest również budowa w miejscowości Biskupia Wola chodnika dla pieszych. Środki w wysokości 70 000 zł przeznaczono również na kontynuację  programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czarnocin oraz 150 000 na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, którzy w 2017r. złożyli wnioski. Gmina Czarnocin przystąpiła również wspólnie z Gminą Wolbórz do projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin” przeznaczając 20 000 zł na przygotowanie wniosku w ramach RPO woj. łódzkiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków u mieszkańców, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu zostaną zainstalowane głównie instalacje fotowoltaiczne a także piece na pelet i kolektory słoneczne do podgrzewania wody.

W budżecie zabezpieczono także środki w wysokości ponad 200 000 zł na przygotowanie kolejnych inwestycji w zakresie dokumentacji tj.: przebudowa ulic Wypoczynkowej i Spacerowej na osiedlu w Czarnocinie, budowa odwodnienia ulic Południowej i Zachodniej, budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynczycach oraz rewaloryzacja zabytkowego parku przy szkole, budowa ośrodka kultury w Czarnocinie wraz z infrastrukturą. Wszystkie dokumentacje są niezbędne do złożenia wniosków w ramach pozyskania środków zewnętrznych.

Rok 2018 to czwarte rozdanie funduszu sołeckiego i tu  zostały również ujęte zadania inwestycyjne wnioskowane przez mieszkańców opiewające na kwotę łączną ponad 256 000 złotych. W poszczególnych sołectwach będą realizowane:

- Bieżywody – konieczne remonty w świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu dla OSP

- Biskupia Wola – zakup tablicy sołeckiej i zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP

- Budy Szynczyckie – zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej

- Czarnocin I - zakup wyposażenia dla sołectwa i spotkanie integracyjne mieszkańców

- Czarnocin II – zakup wyposażenia szatni w przedszkolu, zakup sprzętu nagłaśniającego, i zakup wyposażenia dla sołectwa

- Dalków – remont sali OSP

- Grabina Wola – wykończenie budynku garażowego przy OSP

- Kalska Wola – zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej

- Rzepki – zakup umundurowania dla druhów OSP

- Szynczce – wymiana lamp oświetlenia oraz zakup wyposażenia sołectwa

- Tychów- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja pikniku rodzinnego

- Wola Kutowa- wyposażenie kuchni sali OSP

- Zamość – zakup i montaż drzwi zewnętrznych i montaż kominka w sali OSP

- Zawodzie – zakup systemu selektywnego alarmowania jednostki OSP Zamość i zakup umundurowania dla druhów strażaków.

Środki pieniężne, które będą przeznaczone w 2018 na szeroko rozumianą pomoc społeczną to kwota 5 507 000 zł, w tym realizacja rządowego programu „500+” (3 143 000 zł)i świadczenia rodzinne 1 423 000 zł. Duża część wydatków jest zaplanowana na oświatę 5 349 000 zł oraz ochronę przeciwpożarową 316 000 zł. Jednym z ważniejszych zadań Gminy jest także gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie ogólna suma wydatków wynosi 1 285 000 zł.

Przewidziano również wydatki na realizację różnych programów tj.: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Odpowiednie środki zostały również zarezerwowane na wydatki związane z współpracą z organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń i jednostkami OSP z terenu gminy oraz realizacją zadań w zakresie kultury i sportu.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oraz zatwierdzili plany pracy komisji i Rady Gminy Czarnocin na rok 2018.

Sesja zakończyła się podziękowaniami i życzeniami. Wójt odnosząc się do uchwalonego budżetu podziękował radnym za uchwalenie budżetu gminy na rok 2018 stwierdzając, że jest to bardzo istotne, ponieważ już z początkiem roku będzie można przystąpić do realizacji poszczególnych zadań, których jest bardzo wiele. Jestem przekonany, że w trakcie roku dojdą jeszcze inne inwestycje, gdyż będziemy występować o pozyskanie środków zewnętrznych. To bardzo dobry plan działania na przyszły rok, gwarantujący duży rozwój naszej małej ojczyzny gminnej  i zapewnił, że uczyni wszystko, aby został zrealizowany w 100%.

Na zakończenie Wójt Gminy Roman Miksa podziękował wszystkim Radnym, Sołtysom, pracownikom urzędu oraz podległych jednostek za dobrą pracę w kończącym się roku, życząc jednocześnie wszystkim obecnym oraz mieszkańcom gminy sukcesów i pomyślności w Nowym 2018 Roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-11
Data publikacji:2018-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Krych
Liczba odwiedzin:724