INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2022

Szanowni mieszkańcy.

  1. Proszę o przygotowanie danych w zakresie: pojemności szamba lub rodzaju/typu przydomowej oczyszczalni ścieków, umowy z firmą wywożącą nieczystości ciekłe oraz dowodów dokonania płatności za tę usługę.
  2. Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • Obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywanie się tych nieczystości zgodnie z przepisami ustawy.
  1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

- gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a.:

Wójt kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1 (punkt IV niniejszego pisma);

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Kontrola, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona w 2023 roku w okresie od kwietnia do sierpnia.

W przypadku braku umowy z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz ścieków, właściciel jest zobowiązany do bezzwłocznego zawarcia takiego dokumentu.

Każdy posiadacz szamba lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest posiadać oprócz umowy z firmą asenizacyjną również dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Czarnocin posiada firma Eko-Vir Tomasz Łaźniak

(tel. 605-359-578)

Wójt Gminy Czarnocin

Roman Miksa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-22
Data publikacji:2022-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Popek
Liczba odwiedzin:73